Kitab Rujukan Jamaah Tabligh

Jama’ah Tabligh dalam mengamalkan ilmu mereka juga mempunyai kitab-kitab rujukan yang digunakan dan diamalkan. Kitab yang banyak dijadikan rujukan di kalangan tabligh adalah kitab Tablighin Nishshab yang dikarang oleh salah seorang tokoh mereka yang bernama Muhammad Zakaria Al Kandahlawi.

Mereka sangat mengagungkan kitab ini sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jama’ah mengagungkan Shahih Bukhari dan Shahih Muslim serta kitab hadits lain. Kitab-kitab rujukan Jama’ah Tabligh antara lain:

  • Kitab-kitab Fadhilah Amal karya Maulana Zakaria Rah. Terdapat kitab-kitab fadhilah amal yang disusun secara tematik atau merupakan himpunan dari beberapa kitab, yaitu Kitab Fadhilah Sholat, Kitab Fadhilah Dzikir, Kitab Fadhilah Tabligh, Kitab Fadhilah Qur’an, Kitab Fadhilah Ramadhan, Kitab Fadhilah Shodaqah, Kitab Fadhilah Haj, Kitab Fadhilah Dagang, Fadhilah Janggut, Hikayat Kisah-Kisah Para Shahabat RA.
  • Kitab Hayatush Shahābah karya Maulana Yusuf Rah. Kitab ini terdiri dari 3 jilid tebal yang berisi hadist-hadist.
  • Kitab Al-Hadistul Muntakhabah karya Malauna Yusuf Rah. Kitab ini merupakan himpunan hadist-hadist pilihan untuk Enam Sifat Para Shahabat RA.

Selain itu mereka juga mengkaji kitab-kitab yang lain, yang sama halnya dengan yang dikaji dikalangan pondok pesantren salaf, seperti mabadi fiqh, fathūl qarib, fathūl mu’in dan lain sebagainya.