Contoh Makalah : Daftar ISI sederhana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ………………………..………………………………….. i
KATA PENGANTAR …………………………………..……………………… ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………..………… iii

BAB I PENDAHULUAN ………………..……………………………………. 1

    A. Latar Belakang ……………………………..……………………….. 1
    B. Rumusan masalah ………………………..……………………….. 2
    C. Tujuan penelitian ……………………………………..…………… 3
    D. Manfaat penelitian ………….…………………………………….. 3

Bab II tinjauan pustaka dan kerangka berfikir………………………. 4
A. Tinjauan pustaka ……………………………………………….………….. 4
B. Kerangka berpikir …….……………………………………………………. 5

Bab III Pembahasan Hasil Penelitian …………………………………… 6
A. Kesalahan fonologi ……….………………………………………………… 6
B. Kesalahan morfologi ………………………………………………………. 10
C. Kesalahan sintaksis ……………………………….……………………….. 11
D. Kesalahan leksikon…………………………………………….…………… 11

Bab IV Kesimpulan dan Saran …………………………………………….. 12
A. Kesimpulan …………………………………………………………………… 12
B. Saran ……………………………………………………………………………. 12

DAFTAR PUSTAKA …………………..……..……………………………….. 13

.

Comments

TERPOPULER MINGGU INI

Arti Mimpi Bertengkar dengan Teman Lama Berdasarkan Mujarrobat Primbon Mimpi

Undang Undang dan Peraturan Garis Sempadan Jalan

Shalawat adalah alasan Anda sulit Kaya dan Dapat Rizki